Georgi Iliev

View all authors posts further down below.

Обществена поръчка за доставка на разходомери за природен газ за нуждите на Газо-енергийно дружество Елин Пелин ЕООД

 Поръчката включва доставка на нови разходомери за природен газ по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G4. Разходомерите трябва да са…

Метрологична проверка на уреди за измерване на природен газ

Във връзка с изискванията на Български Институт по Метрология за метрологична проверка на средства за измерване с природен газ на територията на Община Елин Пелин, Ви уведомяваме за следното: В…