„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД е създадено през 2005 год. и е 100% собственост на Община Елин Пелин. На основание Решение № ТПрГ-7/17.09.2012 г. на ДКЕВР, “Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД получава лицензия номер Л-393-08/17.09.2012 г. за дейността «разпределение на природен газ» и лицензия номер Л-393-12/17.09.2012 г. за дейността «снабдяване с природен газ от краен снабдител» и двете за обособената територия на Община Елин Пелин за срок от 35г. В съответствие с притежаваните лицензии основните дейности, които извършва дружеството са  инвестиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа и съоръжения, свързани с използването на природен газ, разпределение и снабдяване с природен газ на крайни потребители.

Изградената към момента газоразпределителна мрежа обхваща следните населени места и обособени около тях индустриални зони: гр.Елин Пелин, с.Елин Пелин, с.Нови хан, с.Равно поле, с.Мусачево и с.Григорево.

Съвместно с едноличният собственик на капитала – община Елин Пелин, се работи в посока бъдещо газифициране и на селата Петково и Лесново, което евентуално да се случи в следващия програмен период 2023г. – 2027г.