February 6, 2024 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в рамките на месец февруари ще се подменят разходомери за клиенти на дружеството, разположени на територият на град Елин Пелин.