February 2, 2024 Газо-енергийно дружество Елин Пелин
  1. Решение № Ц-3 от 01.02.2024г. на КЕВР
  2. Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР
  3. Заповед № Ц-2 от 02.02.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; доп., бр. 17 от 2014 г.; изм. с Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 65 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.; доп., бр. 52 от 2018 г.), считано от 01.01.2019г. цените за потребеното количество природен газ ще се изчисляват в левове за енергийни единици – MWh.