December 1, 2021 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

Извършване на самостоятелно оповестяване на инвестиционно предложение

 

„ГАЗО – ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД

гр. Елин Пелин, бул. „София” № 13 ет. 4

тел. 0725 60215, GSM. 0889840630, е-mail: gass_elinpelin@abv.bg

 

 

У В Е Д О М Я В А М :

 

 

            Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61248.133.60, ЗЕМЛИЩЕ НА

с. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Извършване на самостоятелно оповестяване на инвестиционно предложение