January 28, 2021 Georgi Iliev

 Поръчката включва доставка на нови разходомери за природен газ по три обособени позиции:

Обособена позиция 1:

Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G4. Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен датчик, произведени или преминали техническа проверка през съответната година на закупуване – 2021 година.

Обособена позиция 2:

Доставка на нови двущуцерни диафрагмени разходомери за природен газ G6, G10, G16, G25. Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен датчик, произведени или преминали техническа проверка през съответната година на закупуване – 2021 година.

Обособена позиция 3:

Доставка на нови ротационни разходомери за газ с присъединителни размери DN40, DN50 и DN80 и тип G16, G25, G40, G65, G100. Разходомерите трябва да са окомплектовани с импулсен датчик, произведени или преминали техническа проверка през съответната година на закупуване – 2021 година.

Възложителят може да заявява количества според конкретните си нужди на траншове до достигане на прогнозната стойност.

Документи:

Обява за събиране на оферти

2.1. Технически спецификации – обособена позиция 1

2.2. Технически спецификации – обособена позиция 2

2.3. Технически спецификации – обособена позиция 3

3. Техническо предложение – образец 1

4. Ценово предложение – образец 2

4.1. Методика за оценка на офертите

5. Проект на договор

6. Документация за участие