Sun Sun
Sun Sun Sun

 

I. Цени за продажба на природен газ за периода Април 2019 г. – Юни 2019 г.

  1. Решение № Ц-10 от 28.03.2019г. на КЕВР
  2. Заповед No Ц-9 от 29.03.2019 г.

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; доп., бр. 17 от 2014 г.; изм. с Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 65 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.; доп., бр. 52 от 2018 г.), считано от 01.01.2019г. цените за потребеното количество природен газ ще се изчисляват в левове за енергийни единици – MWh.

II. Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа

  1. Заповед No Ц-23 от 29.12.2017 г.
Copyright © Газо-енергийно дружество Елин Пелин За нас | Новини | Цени | Документи | Контакти