August 29, 2022 Alexander Usev

На основание изискванията на чл. 33 от Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, “Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване на цени за регулаторен период 2023 г. – 2027 г. за клиенти на територията на община Елин Пелин, както следва:

 1. Цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи на дружеството:
 • промишлени клиенти с годишно потребление до 5 000 MWh вкл.– 15,04 лв.;
 • промишлени клиенти с годишно потребление над 5 000 MWh – 14,13 лв.;
 • обществено-административни и търговски клиенти – 19,44 лв.;
 • битови клиенти – 18,52 лв.
 1. Цени за снабдяване с природен газ:
 • промишлени клиенти – 2,58 лв.;
 • обществено-административни и търговски клиенти – 2,84 лв.;
 • битови клиенти – 3,98 лв.
 1. Цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи на лицензионната територия на дружеството:
 • промишлени клиенти с годишно потребление до 5 000 MWh вкл. – 2 860 лв.;
 • промишлени клиенти с годишно потребление над 5 000 MWh – 4 565 лв.;
 • обществено-административни и търговски клиенти – 1 350 лв.;
 • битови клиенти – 480 лв.

 

В посочените цени не е включен ДДС и акциз.