February 2, 2022 Alexander Usev

През м. януари 2022 г. е одобрена програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение № 31 на Министерския съвет от 2022 г.

Финансовите средства се предоставят и се използват единствено с цел извършване на компенсация на разходите на битовите клиенти за количествата потребен природен газ, за периода 01.12.2021 – 31.01.2022 г.

Подпомагането се извършва за посочения период чрез компенсация на база на количествата потребен природен газ, за съответния месец с фиксирана сума на един MWh в размер на 26,77 лв./MWh за м. декември 2021 г. и 42,31 лв./MWh за м. януари 2022 г., като във фиксираната сума за компенсация не е включен ДДС. Чрез компенсацията се намалява дължимата за плащане сума от битовите клиенти по издадените от Доставчика фактури за месец Януари 2022г..

Във фактурата се отразява дължимата на клиента компенсация в пълен размер. Когато сумата на компенсацията е по-голяма от дължимата от клиента сума по фактурата (данъчна основа и ДДС), то разликата се възстановява на клиента през следващ отчетен период.