September 23, 2021 gedep1

Повишаването на цените на природния газ за битовите потребители от община Елин Пелин е в следствие на драстичното повишението на цената на синьото гориво, доставяно от „БУЛГАРГАЗ“. Цените за последните 12 месеца са увеличени с брутален темп цели 2,7 пъти от държавната компания, което се отразява и на крайната цена за нашите потребители.

В началото на септември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши да утвърди по-висока цена на природния газ, по която общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с издаден лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

Въпреки високото повишаване на цените на природния газ през последните месеци, Община Елин Пелин остава с най-ниската цена на природния газ за населението в цялата страна, по последни данни. Преди началото на отоплителния сезон от септември цената за битовите потребители е в размер на 84.64 лв./MWh без вкл. ДДС и акциз.

Увеличението на цените на природния газ се разисква и на последното заседание на редовната комисия по Контрол и мониторинг на общинските дружества към Общински съвет – Елин Пелин, която се проведе на 17 септември 2021 г. На заседанието присъстваха общински съветници, както и всички управители на общински дружества.

Общинското „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД е създадено през 2005 година. Изградената към момента газоразпределителна мрежа обхваща следните населени места и обособени около тях индустриални зони: гр. Елин Пелин, с. /гара/ Елин Пелин, с. Нови хан, с. Равно поле, с. Мусачево и с. Григорево. Съвместно с Община Елин Пелин се работи в посока бъдещо газифициране и на селата Петково и Лесново, което ще се случи в следващия програмен период 2023 г. – 2027 г