July 9, 2020 gedep1

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Закона за допълнение на Закона за енергетиката (обн. В ДВ, бр.38 от 24.04.2020г) са изчислени суми за възстановяване на клиентите като разлика между сумите заплатени за доставени количества природен газ по цени, утвърдени с решения на КЕВР до влизането в сила на ЗД ЗЕ, и по цени, утвърдени със съответните нови решения на КЕВР. Преизчислението обхваща периода 05.08.2019г. до 31.03.2020г.

Съгласно разпоредбите на ЗД ЗЕ получената разлика за възстановяване се приспада от дължимите от клиентите суми за месеца, в който тя е изчислена (в случая от дължимата за месец юни 2020г. сметка). Когато дължимата от клиенти сума е по-малка от изчислената разлика, приспадането се извършва до изчерпване на тази разлика.

Неплатени задължения по стари фактури за доставка на природен газ (издадени преди месец юни 2020г.) остават дължими.