I. Цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД

 

Групи и подгрупи клиенти Пределни цени (лв.)  
Промишлени с годишна консумация:  
до 500 000 н.м³ 2 790.00
над 500 000 н.м³ 4 565.00
ОА и търговски 1 180.00
Битови 400.00

 

Посочените цени са без вкл. ДДС.

Одобрени с Решение № БП-11/01.12.2017 на КЕВР, с което е приет Бизнес-план на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за периода 2018г. – 2022г.