Sun Sun

 

 

„Газ-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД е  собственост на Община Елин Пелин, създадено през 2005 год. с предмет на дейност: разпределение на природен газ на територията на Община Елин Пелин, изграждане и експлоатация на газови системи и мрежи, експлоатация на газови и нафтови котли, отоплителни инсталации,  експлоатация на електрически инсталации и съоръжения, инкасаторска дейност, експлоатация на нови питейни водопроводи и всички дейности и услуги, не забранени със закон,. Основните насоки в развитието на „Газо-енергийно дружество - Елин Пелин” EООД, са свързани с: 

  • Изграждане, управление и експлоатация на разпределителни мрежи за природен газ на територията на Община Елин Пелин;
  • Разпределение и продажба на   природен газ по категории  потребители;
  • Инвестиционна дейност във връзка с развитието на разпределителните мрежи.

            В своята инвестиционна програма  за периода 2007 год.-2016 год., дружеството е предвидило изграждането на 109 582 л.м. разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения, обхващащи населението на следните селища: гр. Елин Пелин. с. Гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Равно поле, с. Мусачево, с. Григорево, с. Лесново и с. Петково.
Съобразно заложените инвестиционни параметри за първия 5-годишен период, “Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД е предвидило изграждането на газоразпределителната инфраструктура да обхване по-големите селища на територията на Община Елин Пелин. Изградената от дружеството към момента мрежа обхваща населението на гр. Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин, Индустриалана зона “Верила”, с. Равно поле. Започнала е газификацията на с. Нови хан, с. Мусачево и с. Григорево. Като цяло за визирания период дружеството заедно с едноличният собственик на дружествения капитал Община Елин Пелин, е изпълнило заложените параметри на своята програма, което е доказателство за неговата лоялност към населението и бизнеса в Община Елин Пелин и показател за неговата социална отговорност.
“Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД успя да защити пред ДКЕВР едни от най-ниските цени на природния газ за крайните потребители, както и присъединителни такси в страната.

Copyright © Газо-енергийно дружество Елин Пелин За нас | Новини | Цени | Документи | Контакти